Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg az Alfa Fesztivál Rendezvény Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Alfa Fesztivál Rendezvény Kft.) által szervezett fesztiválon, az Alfa Fesztivál rendezvényen (a továbbiakban Rendezvény) a természetes személy látogatóknak (a továbbiakban a Látogató) a Rendezvényen való részvételének feltételeit, valamint az Alfa Fesztivál Rendezvény és a Látogató (a továbbiakban együtt a Szerződő Felek) között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket. Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényen való részvételre, az Alfa Fesztivál Rendezvény és a Látogató közötti jogviszonyra.

 

Jelen ÁSZF:

 1. sz. mellékletét képezi az Alfa Fesztivál Rendezvény Fesztivál Házirend,
 2. sz. mellékletét képezi az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. Adatvédelmi szabályzata.

 

Az előbbiekben felsorolt mellékletek az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik abban az esetben is, ha azok az ÁSZF-hez fizikailag nem kerülnek csatolásra. Az Alfa Fesztivál Rendezvény tájékoztatja a Látogatót, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF, és annak mellékletei a http://www.alfafesztival.hu oldalon elérhetőek, megtekinthetőek és onnan nyomtathatóak, valamint megtalálhatóak a Rendezvény helyszínén a pénztárban, illetve az információs ponton.

 

 1. A JELEN ÁSZF HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ RENDEZVÉNY SZERVEZŐJÉNEK ADATAI:

 

 1. Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. teljes cégneve: Alfa Fesztivál Rendezvény Korlátolt Felelősségű Társaság
 2. Alfa Fesztivál Rendezvény székhelye: 5400 Mezőtúr, Sugár út 20.
 3. Alfa Fesztivál Rendezvényt nyilvántartó szerv: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága
 4. Alfa Fesztivál Rendezvény cégjegyzékszáma: 16-09-016564
 5. Alfa Fesztivál Rendezvény adószáma: 25429064-2-16.
 6. Alfa Fesztivál Rendezvény által szervezett, jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Rendezvény pontos megnevezése: Alfa Fesztivál

 

 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 

 1. Alfa Fesztivál Rendezvény Kft.: az I. pontban meghatározott gazdasági társaság.
 2. Rendezvény: az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. által szervezésre és megrendezésre kerülő fesztiválon biztosított programok, és szolgáltatások összessége.
 3. Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft., Közreműködői, vagy egyéb Szerződéses partnerei a Rendezvényen keretében hozzáférhetővé tesznek.
 4. Jegy: az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. által megbízott Közreműködő cég (Ticket Express/Eventim) által kibocsátott részvételi jogosultságot biztosító igazolás (voucher, e-ticket, jegy, napijegy, bérlet,). Adott eticket, jegy, napijegy, vagy bérlet érvényesítésekor az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. azonos jogosultságokat biztosító karszalagot biztosít a Látogató számára.
 5. Látogató: az természetes személy, aki a Rendezvényen arra jogosultként részt vesz.
 6. Termék: az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft.-től, Közreműködőitől, vagy egyéb Szerződéses partnereitől a Rendezvény keretében megvásárolható dolog.
 7. Közreműködő: az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. alvállalkozója, vagy megbízottja.
 8. Szerződéses partner: a Rendezvényen az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft.-vel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önállóan gazdasági-, vállalkozási-, társadalmi- vagy egyéb tevékenységet végző gazdasági társaság, magánszemély, vagy szervezet.
 9. Harmadik személyek: az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft.-n, a Közreműködőn, a Szerződéses Partneren, és a Látogatón kívüli természetes- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek.
 10. Jogosulatlan résztvevő: a rendezvény helyszínéül szolgáló, kizárólag érvényes Jegy birtokában látogatható területen érvényes Jegy nélkül tartózkodó személy függetlenül az ott tartózkodás időtartamától, valamint az általa esetlegesen igénybe vett Termékek, és Szolgáltatások számától, és mennyiségétől.
 1. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft.-re, valamint a Látogatóra, illetőleg a Jogosulatlan résztvevőkre. Az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák azzal, hogy az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft., valamint a Közreműködők, illetve Szerződéses partnerek közötti egyedi szerződések eltérő, valamint kifejezett rendelkezésre hiányában ezen jogviszonyokra a jelen ÁSZF rendelkezései megfelelően irányadóak.
 2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.
 3. Látogató tudomásul veszi, hogy az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítása esetén a módosítások dőlt és aláhúzott betűvel, a törlések áthúzott betűvel kerülnek megjelölésre az időben utolsó, módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF tartalmához viszonyítva, a módosítások az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. által üzemeltetett honlapon történő közzététellel, az attól számított 15 nap elteltével lépnek hatályba.
 4. A Jegy átvételével, illetőleg a Rendezvényen történő jogosulatlan részvétel megkezdésével a Látogató, valamint a jogosulatlan résztvevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el, továbbá a szükséges adatkezeléshez a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint kifejezett hozzájárulását adja.
 1. Az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. a Látogató részére Jegy vásárlása ellenében lehetőséget biztosít adott Rendezvényen való részvételre, illetve a Rendezvényen nyújtott Szolgáltatások (programok, vendéglátás, kemping, stb.) igénybe vételére.
 2. Adott Rendezvény – összhangban a II. pontban írtakkal – programok és Szolgáltatások összességét jelenti, a Rendezvényen ténylegesen nyújtott konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft., mint szervező és rendező alakítja ki. Tekintettel arra, hogy a programokat és Szolgáltatásokat nagyszámú Közreműködők és Szerződéses partnerek együttműködésében, ezen Közreműködők és Szerződéses partnerek teljesítésének függvényében nyújtja az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft., a programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét (így például adott előadó fellépését) nem garantálja az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. a Látogatók számára, hanem az a Közreműködők és Szerződéses partnerek teljesítésének függvényében alakul. Mindazonáltal az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a kieső programhoz vagy Szolgáltatáshoz hasonló tartalmú és színvonalú program, vagy Szolgáltatás biztosítására.
  1. Jegytípusok
  • Jegy és karszalag: A voucher, e-ticket, napijegy, vagy bérlet érvényesítésekor az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. azonos jogosultságokat biztosító karszalagot biztosít a Látogató számára, és a továbbiakban a karszalag testesíti meg a Jegy nyújtotta jogokat és kötelezettségeket. Kizárólag a csuklón hordott ép karszalag jogosít a Rendezvény területén való tartózkodásra, ezt az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft., és Közreműködői ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. A karszalag sérülése, vagy elvesztése a Látogató kizárólagos felelősségi körébe esik, így ilyen esemény bekövetkezte esetén a Látogató elveszíti az ép karszalag nyújtotta jogait, és köteles elhagyni a Rendezvény helyszínét. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patent, kézfejnél nagyobb átmérőjű, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. nem pótolja, vagy cseréli.
  • Alfa Fesztivál Fesztivál Jegytípusok (Lásd 3. sz. melléklet).

   

  1. Jegyvásárlás

   

  • Jegyvásárlás elektronikus úton: Az on-line jegyvásárlás a Ticket Express/Eventim saját on-line értékesítési felületén keresztül történik. Ezen rendszerekben foglalásra nincsen lehetőség. A szükséges adatok megadását, jelen ÁSZF elfogadását, és a sikeres banki tranzakciót követően az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft., vagy Szerződéses partnere e-mailben küld egy linket a vásárló által megadott e-mail címre, amelyre kattintva a vásárló letöltheti az őt megillető vouchert. Minden egyes rendelt Jegyhez külön voucher tartozik (eltérő vonalkóddal), ezért a vásárló a letöltési felületen annyi linket talál, ahány Jegyet rendelt. Mindegyik link különböző voucherhez vezet, ezért több Jegy rendelése esetén az összes vouchert ki kell nyomtatni, mert az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft.-nek a Rendezvény helyszínén 1 (egy) darab voucherért csak 1 (egy) darab Jegyet áll módjában kiadni. A vásárló felelőssége a voucher (voucherek) kinyomtatása és megőrzése. On-line rendelés esetén az “Átvevő személy” rovatnál annak a személynek az adatait kell megadni, aki a Jegy(ek)et az adott Rendezvény helyszínen át fogja venni. Az átvevő, a vásárló és a kártyatulajdonos személye eltérő is lehet, a Jegy(ek)et kizárólag az átvevőként megjelölt személy részére tudja az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. az adott Rendezvény helyszínen kiadni. A Ticket Express/Eventim fenntartja a jogot, hogy az on-line szolgáltatásért tételenként adminisztrációs díjat számoljon fel. Az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. a Jegyvásárlás során a Ticket Express/Eventim elektronikus jegyértékesítési rendszerét működtető informatikai rendszerben esetlegesen bekövetkező működési zavarokért, meghibásodásokért, valamint az ezek által esetlegesen a vásárolónak okozott károkért felelősséget nem vállal, az ilyen esetleges kárigények érvényesítése közvetlenül az on-line jegyértékesítési rendszer üzemeltetőjével szemben, az általa meghatározott előírások szerint történhet.

   

  • Jegyvásárlás személyesen: A vásárló az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft., vagy Szerződéses partnere által üzemeltetett aloldalakon meghatározott értékesítési pontokon nyitvatartási időben készpénzben történő egyidejű teljesítés mellett tudja átvenni a Jegye(ke)t.

   

  • Tiszteletjegy, ingyenes belépésre jogosultak

   

  • Az úgynevezett tiszteletjegyet birtokló személyek a tiszteletjegy Rendezvény területére történő belépés előtti érvényesítését követően ingyenes belépésre jogosultak a Rendezvényre. A tiszteletjegy érvényesítése során az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. az V.1.1 pontban leírtak megfelelő alkalmazásával jár el.

   

  • A rendezvényre ingyenes belépésre jogosultak azon személyek, akiknek nevét és személyi igazolvány számát az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. – az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. és harmadik személy között létrejött előzetes megállapodás alapján – az érvényesítési ponton tárolja. Az e módon ingyen belépésre jogosultak kötelesek az érvényesítési ponton személyi igazolványukkal igazolni jogosultságukat. A jogosultság igazolása után számukra az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. az V.1.1 pontban leírtak megfelelő alkalmazásával jár el.

   

  • A rendezvényre ingyenes belépésre jogosultak azon személyek, akik az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. által előzetesen kijelölt, úgynevezett „ingyenes városokban” (2016-ben: Kaposvár, Kecskemét, Pécs) érvényes, állandó lakcímmel rendelkeznek, az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. által e célra létrehozott regisztrációs felületen a megadott határidőn belül érvényesen regisztrálnak, és érvényes állandó lakcímüket a helyszíni érvényesítési ponton a regisztrációkor megadott okmánnyal (személyi igazolvány + lakcímkártya, érvényes állandó lakcímet igazoló személyi igazolvány, útlevél) igazolják. A jogosultság igazolása után az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. az V.1.1 pontban leírtak megfelelő alkalmazásával jár el.

   

  • Eltérés a személyekben: Amennyiben a vásárlást végző személy nem azonos a Látogatóval, vagy a vásárló más Látogatók nevében is vásárol, az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. vélelmezi, hogy a vásárlás során a vásárló nyilatkozatait, hozzájárulásait a vásárlás által jogosulttá váló Látogató(k) nevében és felhatalmazásával teszi, adja meg, továbbá a vállalt jogokról és kötelezettségekről teljes körű tájékoztatást ad a jogosulttá váló Látogató(k) részére aszerint, ahogyan számára az rendelkezésre állt. A jelen pont szerinti felhatalmazás hiányából, hiányosságaiból, valamint a tájékoztatás elmaradásából eredő eseteleges károkért a felelősség a vásárlót terheli.

   

  1. Jegyek pótlása, cseréje és visszaváltása

   

  A vásárló a Jegy megvásárlásával tudomásul veszi, hogy a fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja értelmében az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. kizárja a Jegyek cseréjét, pótlását, visszaváltását, vagy vásárlási értékük egyéb módon való térítését (ide nem értve az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. Napijegy (péntek-szombat-vasárnap) Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. Bérletre történő cserélést megfelelő egyidejű ráfizetés mellett).

   

  1. Árváltozás

   

  Az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. a Jegyekre vonatkozóan – alapos okra hivatkozással – fenntartja az előzetes értesítés nélküli, azonnali hatályú árváltoztatás mindenkori egyoldalú jogát.

 1. Belépés

 

 • A Rendezvényre kizárólag az arra kijelölt helyeken, és kizárólag a jelen ÁSZF értelmében arra jogosult személyek jogosultak belépni.
 • Belépéskor a Látogató aláveti magát a Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak. A Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt, esernyőt, robbanékony-, mérgező-, gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, illetve bármely egyéb, mások testi épségét veszélyeztető vagy arra alkalmas tárgyat vagy eszközt bevinni tilos. A Látogató nem vihet be a Rendezvény területére kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50cm-nél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X.28.) Korm. rendeletben meghatározott közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat, mely szabály figyelmen kívül hagyása szabálysértésnek minősül. A Látogató nem jogosult alkoholos italt semmilyen mennyiségben sem bevinni a Rendezvény területére, alkoholmentes italból palackozott vizet az ÁNTSZ által elrendelt hőségriadó esetén bármilyen mennyiségben, egyéb esetben Látogatókként maximum 1 db (1,5l) bontatlan PET palack mennyiségben vihet be a Rendezvény területére. Látogató nem jogosult élelmiszert vagy dohányterméket kereskedelmi mennyiségben bevinni a Rendezvény területére.

 

 • A Rendezvény területére az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos.

 

 • Az Alfa Fesztivál rendezvényre a 12. (tizenkettedik) életévét be nem töltött gyermekek részére, szigorúan szülői felügyelettel, a belépés ingyenes. A 16. (tizenhatodik) életévét be nem töltött kiskorúak a Rendezvényre csak nagykorú felügyelet mellett léphetnek be.
 • A rendezvény jellegére való tekintettel, az állatok védelmében (erős hanghatások, stb.), a Rendezvény területére tilos háziállatot bevinni.

 

 1. Magatartási szabályok a Rendezvény területén
 • A Látogatók a Rendezvény területén kulturáltan, az általános normákat betartva kötelesek viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően. A Látogatók kötelesek tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti, vagy sértheti. A Látogatók a Rendezvény területén fokozottan kötelesek ügyelni a természeti értékek megóvására, és kötelesek tartózkodni azok megkárosításától, illetve a szemeteléstől.
 • A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft., valamint az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. által kiadott engedéllyel rendelkező Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, illetve egyéb harmadik személyek, ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy személye kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A felvétel készítője a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosult a megjelenítés hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft.-vel, valamint a felvétel készítőjével szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére azzal, hogy a koncertekről, programokról kép- és hangfelvételt csak az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. előzetes írásos beleegyezésével készíthet.

 

 • A Rendezvény területén az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

 

 • A kereskedelmi és vendéglátó egységekben 18 (tizennyolc) éven aluliakat szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. Kábítószer fogyasztása a Rendezvény területén tilos, azt a törvény bünteti.

 

 • A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében tilos a „body surf” (amikor a közönség egy-egy rajongót a csápoló tömeg feje fölött, kezével továbbít a színpad felé).

 

 • A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében tilos tüzet rakni.
 • Tekintettel arra hogy a Rendezvény célja a kulturált, és zavartalan szórakozás biztosítása a jelen ÁSZF-et és a Házirendet betartó Látogatók számára, a Rendezvényen az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. Mindazonáltal az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. fenntartja magának a jogot, hogy egyes demonstrációkat kizárólagos megítélése alapján engedélyezzen vagy – akár hallgatólagosan – tudomásul vegyen, azzal, hogy ilyen esetben is kötelesek az azokon résztvevők a jelen ÁSZF-et és a Házirendet betartani, és egyébként is olyan magatartást tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, az adott Rendezvény területén való közlekedését, az adott Rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását, továbbá a Szolgáltatások és/vagy Termékek más Látogatók általi igénybe vételét ne zavarja, ne nehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza vagy ne lehetetlenítse el. Az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. jogosult a nem engedélyezett, vagy tudomásul nem vett demonstrációt indokolás nélkül befejezettnek nyilvánítani, továbbá az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. fenntartja magának azt a jogot is, hogy az általa az előzőek szerint engedélyezett, vagy tudomásul vett demonstrációt indokolás nélkül befejezettnek nyilvánítsa vagy annak egyes feltételeit – így különösen a következőket: létszám, helyszín, és időtartam – megállapítsa. Abban az esetben, ha az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. egy adott demonstrációt befejezettnek nyilvánít, a résztvevők kötelesek azt azonnal abbahagyni. Abban az esetben, ha az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. egy általa az előzőek szerint engedélyezett vagy tudomásul vett demonstráció tekintetében feltételeket állapít meg, a résztvevők kötelesek azokat maradéktalanul betartani.

 

 1. Magatartási szabályok a Rendezvények területén kívül

 

 • A Látogató a Rendezvény helyszínén kívül, az oda és vissza út alatt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, kulturáltan, az általános normákat betartva köteles eljárni és viselkedni. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti, különös tekintettel a további Látogatókra, és a helyi lakos Harmadik személyekre.

 

 • A Látogató (valamint valamennyi olyan személy, akire a jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed) tudomásul veszi, hogy az Alfa Rendezvény Kft. semminemű felelősséget nem vállal a Rendezvény helyszínén kívül, valamint az oda és vissza út alatt bekövetkezett életet, testi épséget, valamint egészséget veszélyeztető, vagy sértő mindazon cselekmények következményeiért, amelyek különösen, de nem kizárólagosan a következő okokra vezethetőek vissza: a KRESZ szabályok be nem tartása; a Rendezvény megközelítési útvonalán, és annak közvetlen közelében folyamatban lévő bármely építkezés helyszínére történő engedély nélküli belépésből eredő bármilyen baleset.

 

 1. Elveszett tárgyak

 

Elveszett tárgyak leadására és megfelelő beazonosítást követő átvételére a Rendezvény tartama alatt az információs sátornál van lehetőség, azt követően az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. a felelős őrzés szabályai szerint jár el. E tárgyban bővebb információ a Rendezvény hivatalos honlapjain megadott elérhetőségeken kérhető.

 

 1. Biztonság

 

A Rendezvény területén az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel rendelkező Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató az adott Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik.

 

 1. Elsősegély és orvosi ügyelet.

 

A Rendezvény területén folyamatos elsősegélynyújtás és orvosi ügyelet biztosított azzal, hogy az azonnali helyszíni ellátás, valamint az esetlegesen ezt követő ambuláns/kórházi ellátás térítésmentes igénybevételére a Jegy nem jogosítja fel a Látogatót, ezek igénybe vételére a Látogató társadalombiztosítás, egészség- vagy utazásbiztosítás, illetve pénzügyi térítés ellenében jogosult.

 

 1. Szolgáltatások nyújtása és Termékek értékesítése

 

 • A Rendezvényen ingyenes és fizetős Szolgáltatások, és Termékek egyaránt igénybe vehetőek. A Látogató vállalja, hogy minden fizetős Szolgáltatásért és Termékért fizet, felelősséget vállal minden vételár és díj kellő időben történő megfizetéséért. A Látogató a Termékek ellenértékét az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft.-t, Közreműködői vagy Szerződéses partnerei által felkínált fizetési megoldások szerint egyenlítheti ki, a Rendezvények területén valamely vételár és díj megfizetésére készpénz módon van lehetőség.
 • A Rendezvény területén a fizetés készpénzzel és bankkártyával történik.
 1. Az Alfa Fesztivál Rendezvény szavatolja, hogy a Látogató a megfelelő Jeggyel be tud lépni az adott Rendezvényre, és igénybe tudja venni az ott biztosított szolgáltatásokat. Mivel a Rendezvény köztudottan események összességéből áll, ezért az előbbi szavatosság értelemszerűen nem terjed ki az egyes eseményekre, azaz például arra, hogy a nagy látogatottságra tekintettel az egyes eseményekre be lehet-e, illetve mennyi idő alatt lehet bejutni, azt milyen minőségben lehet élvezni, stb. A Rendezvény/koncertek időpontját az Alfa Fesztivál Rendezvény jogosult egyoldalúan módosítani, azzal a kitétellel, hogy az esetleges rossz időjárási körülményekre tekintettel nem kerül feltétlenül megváltoztatásra a Rendezvény/koncertek időpontja.
 1. Az Alfa Fesztivál Rendezvény fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényeket, az azokon nyújtott Szolgáltatásokat, és Termékeket szükség szerint, időről-időre módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze, ennek keretében az Alfa Fesztivál Rendezvény kifejezetten fenntartja magának a műsorváltoztatás jogát. Látogató nem jogosult igényt, vagy követelést támasztani az Alfa Fesztivál Rendezvénnyel szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.
 1. A Látogató, valamint az Alfa Fesztivál Rendezvény között a jelen ÁSZF értelmében létrejövő jogviszony jogszerű felmondása esetén a Látogató nem jogosult igényt, vagy követelést támasztani az Alfa Fesztivál Rendezvénnyel szemben.
 1. Az Alfa Fesztivál Rendezvény csak a neki felróható szándékos, vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel, az Alfa Fesztivál Rendezvény kifejezetten kizárja felelősségét minden olyan a Rendezvény területén bekövetkezett személyi- és vagyoni káresemény kapcsán, amely nem kifejezetten a hiányos rendezésből ered, azaz amellyel összefüggésben az Alfa Fesztivál Rendezvény szándékos vagy súlyos gondatlan magatartása nem állapítható meg. Az Alfa Fesztivál Rendezvény felelősségének mértéke nem haladhatja meg a Jegy árát, a Jegy ára a felelősség korlátozására tekintettel került meghatározásra. A Rendezvényen az Alfa Fesztivál Rendezvény minden esetben üzemeltet csomagmegőrzőt és értékmegőrzőt, ennek megfelelően az Alfa Fesztivál Rendezvény tárgyakért sem vállal felelősséget, azzal, hogy 50.000,-Ft feletti értékű értéktárgyak, értékpapírok és készpénz őrzését kizárólag írásos átvételi elismervény ellenében vállalja, ennek hiányában felelősségét kizárja. A kijelölt parkolókban elhelyezett tárgyak, így különösen az ott elhelyezett gépjárművek, és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében az Alfa Fesztivál Rendezvény felelőssége kizárt.
 1. Az Alfa Fesztivál Rendezvény nem vállal semmilyen felelősséget a Közreműködők, és a Szerződéses partnerek által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Közreműködők és Szerződéses partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Látogató kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. Az Alfa Fesztivál Rendezvény nem vállal semmilyen felelősséget a Közreműködők, és a Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások/Termékek igénybe vételével/használatával kapcsolatban keletkezett, vagy elszenvedett károkért, személyi sérülésekért, megbetegedésekért.
 1. Azt követően, hogy a vásárló átvette a Jegyet/karszalagot, az Alfa Fesztivál Rendezvény nem vonható felelősségre a Jegy/karszalag károsodásáért, megsemmisüléséért, vagy sérüléséért. A sérült, vagy elveszett karszalag kapcsán alkalmazott eljárások okán nem jogosult a Látogató igényt vagy követelést támasztani az Alfa Fesztivál Rendezvénnyel szemben.
 1. A Látogató kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a vásárlás keretében, és minden egyéb olyan alkalommal, amikor azt a Szolgáltatások igénybevétele során szükséges. Az Alfa Fesztivál Rendezvény kizárja a helytelen, vagy működésképtelen adatok, e-mail cím, vagy szállítási cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.
 1. A Látogató tudomásul veszi, hogy az Alfa Fesztivál Rendezvény nem felelős semmilyen olyan kárért, vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során, vagy következtében keletkezik a Rendezvényen, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Látogató nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé.
 1. A Látogató, valamint a Rendezvényen jogosulatlanul résztvevő természetes személy teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind az Alfa Fesztivál Rendezvényt, mind a Közreműködők, és Szerződéses partnerek, mind a további Látogatók, mind a Harmadik személyek tekintetében.
 1. Az Alfa Fesztivál Rendezvény kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató vagy Harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott az Alfa Fesztivál Rendezvény bármely Közreműködőjének, Szerződéses partnerének, vagy Látogatójának, illetve Harmadik személynek.
 1. A Rendezvény területén kívül, valamint az oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében az Alfa Fesztivál Rendezvény felelősség nem terheli, ezek nem esnek az Alfa Fesztivál Rendezvény felelősségi körébe, mivel az Alfa Fesztivál Rendezvény kizárólag a Rendezvény helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.
 1. A Rendezvény területére be nem vihető házi kedvencek, eszközök, italok, élelmiszerek és dohánytermékek elhelyezéséről az Alfa Fesztivál Rendezvénynek nem áll módjában gondoskodni, azokat őrzésbe nem veszi, és tekintetükben a felelősségét kizárja, így a Látogató kizárólagos felelőssége ezek megfelelő elhelyezése a Rendezvény területére történő belépést megelőzően.
 1. A személyes adatoknak a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő felhasználása miatt az Alfa Fesztivál Rendezvényt nem terheli semmilyen felelősség, ha az, vagy az abból származó kár harmadik személy, vagy a Látogató szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha az Alfa Fesztivál Rendezvény a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint járt el.
 1. Az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. a jelen ÁSZF alapján a közte, és az érvényes Jeggyel rendelkező Látogató között létrejövő jogviszonyt jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Látogató a jelen ÁSZF bármely pontját a Rendezvény kapcsán fennálló jogviszonyuk kapcsán megszegi.
 1. Az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. az azonnali hatályú felmondás mellett, vagy helyett az érintett Látogatóval szemben meghatározott időtartamra (adott Rendezvény végéig, vagy annál hosszabb határozott időtartamra) szóló részleges, vagy teljes körű (Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. által szervezett összes Rendezvényre) szóló eltiltás alkalmazhat. Az eltiltás lejártát követően az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. jogosult a Rendezvény látogatásának jogát egyedi feltételekhez kötni.
 1. Az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. a jegyhamisítók és a hamisításban Közreműködők, illetve egyéb bűncselekményt elkövetők ellen feljelentést tesz.
 1. Az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. weboldalain, az on-line és off-line médiában, valamint a Rendezvényen megjelenő, a Rendezvény egyedi megjelenését, annak felismerését biztosító logók, illetve egyéb információk, és anyagok az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft., Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft., Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Látogatók, és Harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
 1. A logók, illetve egyéb információk, és anyagok iparjogvédelem, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állhatnak, az ezekhez fűződő jogok az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft.-t, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik meg.

A Látogató által a Rendezvénnyel kapcsolatban, illetve annak során az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft.-vel, Közreműködőivel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. Az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. korlátozás nélkül jogosult a Látogató észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

 1. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan – a Látogató, illetőleg az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. hatókörén kívül eső – akadály következményeképpen akár a Látogató, akár az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért, vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen pont szerinti vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényre, mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára, vagy Szolgáltatására.
  1. A Rendezvényekkel, vendéglátással, a rendezéssel, vagy bármely egyéb témával kapcsolatos látogatói kérdéseket, észrevételeket, panaszokat, ötleteket a Rendezvény helyszínén az információs sátor munkatársai várják az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. részéről. Egyéb elérhetőségek a programfüzetekben, és a Rendezvény hivatalos honlapjain kerülnek megadásra.
   1. Az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. a teljesítés során jogosult alvállalkozókat, Közreműködőket igénybe venni.

    

   1. Az Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. Magyarországon bejegyzett és székhellyel rendelkező gazdasági társaság, a jelen ÁSZF-re a magyar jog mindenkor hatályos szabályai az irányadók és alkalmazandók azzal, hogy amennyiben a jelen ÁSZF, és a jogszabályok rendelkezései egymással ellentétesek, úgy a felek jogviszonyára a jogszabály rendelkezései az irányadóak.

    

   1. Az ÁSZF-re történő bármely utalás az ÁSZF-re, és annak mellékleteire való utalást jelent, a fejezetekre és az esetleges mellékletekre való utalások az ÁSZF fejezeteit és esetleges mellékleteit jelentik. A fejezetcímek csak a könnyebb eligazodást segítik, de nem szolgálnak az értelmezés alapjául.

    

    

  V árpalota, 2016. november 30.

   

  1. sz. melléklet – Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. Fesztivál Házirend
  2. sz. melléklet – Alfa Fesztivál Rendezvény Kft. Adatvédelmi szabályzata tájékoztatója
  3. sz. melléklet – Jegytípusok